Valberednings förslag till Styrelse

Valberednings förslag till Styrelse

 

FÖRSLAG TILL NY STYRELSE i Brf Söderkisen

 

Ledamöter   

Ulla-Stina Löfdahl               Lgh B1403     070-6848433 ullastina.lofdahl@gmail.com

Hans Jonsson                       Lgh A1503    070-7200758 hans.jonsson@ki.se

Tomas Salén                         Lgh F1301     070-6241890 tomas.salén@gmail.com

Björn Stendahl                     Lgh E1303     073-5338867 bjorn@amelitas.se

Johanna Johansson              Lgh A1602    070-2852756 johna.johansson@gmail.com

 

Suppleanter                        

Rebecka Appelblad              Lgh B1402     073-3586561 rebecka.appelblad@gmail.com

Mattias Ahlén                      Lgh B1401     070-396 7102 mattias.ahlen@gmail.com

Fredrik Andersson               Lgh C1203     0764-962 630 efandersson@gmail.com

 

FÖRSLAG TILL ARVODE

2,4 x prisbasbelopp kronor plus sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen.

(Prisbasbelopp för 2018 är 45500 kronor).

 

Klara riktlinjer för hur styrelsearvode i en bostadsrättsförening ska beräknas saknas. I en nyligen genomförd enkät bland bostadsrättföreningar anslutna till Fastighetsägarna Stockholm finns en sammanställning av hur arvodens storlek ser ut i förhållande till föreningarnas storlek (http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/brf/enkater-for-bostadsrattsforeningar/arvodesundersokning-2017.

Som framgår av enkäten finns det en mycket stor spridning mellan olika föreningar. I intervallet 50 – 99 lägenheter, ger hälften av föreningarna styrelsen upp till 100000 kronor/år i arvode. Enkäten ger ingen information om styrelsernas storlek eller antal timmar som används för styrelsearbetet varje månad sett i relation till arvodets storlek.

Valberedningen förslag till kommande arvodesbelopp ligger något i överkant jämfört med majoriteten av föreningarna men är på intet sätt avvikande. Att använda ett prisbasbelopp som grund ger automatiskt en justering varje år. Det står naturligtvis stämman fritt att ändra beräkningsgrunderna i framtiden.

 

FÖRSLAG TILL REVISOR 

Öhrling PriceWaterCooperHouse – PWC

Ersättning till revisor enligt ingiven räkning.

 

FÖRSLAG TILL VALBEREDNING

 

Viveka Ljungström, sammankallande         Lgh A1403 wiedlu@gmail.com 070-5585590

Björn Rozell                                              Lgh C1401 rozell@telia.com, 070-8697179

Tuula Harju                                                Lgh D1601 tuula.harju@telia.com, 070-6010950

 

 

Valberedningen 19 april 2018