Ordningsregler för samtliga boende i Brf Söderkisen

Som boende i ett flerfamiljshus måste du ta hänsyn till dina grannar och vi har alla ett ansvar att se till att vi inte stör våra grannar. Dessa ordningsregler ska du som medlem följa och du måste också se till att din familj (inklusive dina barn), dina gäster och eventuella hyresgäster följer dessa. 

 1. Som bostadsrättshavare ska du vara aktsam om och väl vårda båda din bostad och föreningens egendom i övrigt. Du är enligt stadgarna skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. 
 2. Fel som uppstår i allmänna utrymmen eller i din bostad som föreningen har skyldighet att åtgärda måste du omedelbart anmäla enligt anvisningarna i din bopärm. 
 3. Mellan kl. 22.00 och 07.00 ska det vara tyst i huset och på gården. Du får då alltså inte utan dina grannars tillstånd spela instrument eller musik på hög volym eller på annat sätt utsätta dina grannar för störningar. Tänk på att vissa aktiviteter, som hög musik, kan vara störande även under dagtid. 
 4. När du använder gården, balkonger och uteplatser måste du ta samma hänsyn till dina grannar som vid användningen av din bostad. Musik får inte spelas på gården, balkongerna och uteplatserna. 
 5. Att spika och borra och utföra andra liknande arbeten är endast tillåtet mellan kl. 08.00 och 19.00 på vardagar och mellan kl. 10.00 och 19.00 under helgdagar. 
 6. Informera dina grannar om du ska utföra mer omfattande arbeten som kan vara störande genom att t.ex. sätta upp en lapp i hissen. Större förändringar i lägenheten och av t.ex. uteplatser kräver alltid styrelsens tillstånd. 
 7. Du får inte använda din lägenhet för annat än boende. Du får alltså inte använda del av din lägenhet för yrkesmässig verksamhet. Yrkesmässig verksamhet får inte heller bedrivas i andra delar av föreningens fastighet. 
 8. Som djurägare har du en skyldighet att se till att grannar och andra kringboende inte blir störda. Djur får inte rastas på gården. 
 9. Att mata fåglar på balkongen eller i närheten av huset är inte tillåtet. 
 10. Uppsättning av t.ex. paraboler, antenner, staket och markiser får inte ske utan styrelsens skriftliga medgivande. Detsamma gäller t.ex. infästning i eller monteringar på fasaden. 
 11. Inglasning av balkonger får inte ske utan föreningens godkännande. 
 12. Elgrillning är tillåten endast på balkonger, terrasser och lägenheters uteplatser. Grillning med annat bränsle eller energikälla, som kol eller gasol, är av brandsäkerhetsskäl inte tillåten.
 13. Av säkerhets skäl får ingenting, såsom balkonglådor, hänga på utsidan av din balkong. 
 14. Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen och bör även undvikas på gården, uteplatser och balkonger av hänsyn till andra. Fimpar får inte slängas från balkongerna eller på gården. 
 15. Ställ inte upp porten under längre tid än vad som absolut krävs och lämna inte en öppen port obevakad. Se alltid till att porten går i lås ordentligt efter dig. 
 16. Lämna aldrig dörrar till källare eller gemensamma utrymmen olåsta.
 17. Byggavfall efter renovering är medlemmens ansvar att forsla till en återvinningscentral. Detta gäller även i de fall en byggentreprenör du anlitat underlåter att forsla bort avfall. 
 18. Alla sopor ska sorteras och läggas i respektive kärl i miljörummen. Det är inte tillåtet att lämna saker utanför behållarna. Avfall som inte har anvisat kärl måste föras till en återvinningsstation.

Styrelsen, juni 2021

 

Ladda ned

Icon representing an icon      

Ordningsregler för samtliga boende i Brf Söderkisen 2021.pdf