Nyheter

Under den 21-24 november kommer Franska Bukten utföra OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) i Brf Söderkisen. Mätningar utförs i samtliga lägenheter. Följande dagar kommer OVK utföras under 08:00-16:00

  • Måndag-tisdag 21-22 november: Maria Skolgata 77A-B
  • Tisdag-onsdag 22-23 november: Rosenlundsgatan 32A-B
  • Onsdag-torsdag 23-24 november: Rosenlundsgatan 32C-D

Du som medlem måste antingen finnas hemma eller ställa dörrlåset i serviceläge. OBS att du som medlem själv får bekosta extrabesök om Franska Bukten inte kommer in i din lägenhet på tiderna ovan.

Mer information finns i informationsbladet från Franska Bukten

 

 

Den senaste tiden har vid flera tillfällen obehöriga personer uppehållit sig i trappuppgångar och i garaget. Styrelsen ser över att alla dörrar och lås fungerar som de ska. Vi ber också alla att se till att ingen obehörig passar på att ta sig in när dörrarna står öppna. Vänta alltid kvar tills garageport och entrédörr gått igen, tack.

HSB har hämtat en hög med elavfall i soprummet på Maria Skolgata. Vår vanliga sophämtning tar inte med elavfall vilket leder till att föreningen får bekosta en specialhämtning. Vi vill upplysa om att Stockholm stad har ambulerande miljöstationer på Södermalm där den här typen av avfall kan lämnas. Mer information om detta finns här.

Brf Söderkisen har under snart två år kunnat dra fördel av ett fastprisavtal med E.ON för el med ett pris på 34,2 öre (exkl. skatter och övriga avgifter).  Avtalet med E.ON löper ut den 30 september. 

Nytt avtal med Fortum - portföljförvaltad el
Efter ett anbudsförfarande med sex olika energibolag har nu ett nytt avtal tecknats med Fortum med startdatum 1 oktober. Avtalet är på (minst) tre år och innebär s.k. portföljförvaltad el ("Fortum Smart").  Portföljförvaltning innebär att Fortum för kundernas räkning handlar upp elkontrakt med olika löptider på elbörsen när det anses gynnsamt. De inhandlade elkontrakten bidrar till att minska svängningarna i elpriset månad för månad för oss som slutkund. Under vinterhalvåret ska minst 50% av elbehovet i förväg "säkras upp" med elkontrakt. Föreningen har också liksom tidigare valt att teckna avtal om 100% förnyelsebar el

Det nya elavtalet kommer att innebära att elpriset för dig som medlem kommer att variera från månad till månad. Brf Söderkisen kommer heller inte förväg kunna ange vad priset kommer att vara, eftersom snittpriset per kWh en viss månad från Fortum till Brf Söderkisen kommer att vara en mix av säkrade kontrakt och rörliga priser på spotmarknaden. Brf Söderkisen får information om snittpris för en given månad i samband med fakturering som sker månaden efter.

De nya elpriserna kommer att bli högre de kommande kvartalen. Fortum hade den sista juni säkrat upp ca 56% av elen i kvartal 4 2022 och ca 35% i kvartal 1 2023. Snittpriserna för den säkrade elen låg då på ca 1 kr för både kvartal 4 och 1. Spotpriserna (elbolagens inköpspriser) i Stockholm ligger nu i början av september 2022 i snitt över 2 kr per kWh.

Varför inte rörligt elavtal eller ett nytt fastprisavtal? 
Fastprisavtal ansågs av styrelsen som alltför dyra. Priserna för fast pris på 1-3 år ligger på ca 3-4 kr per kWh. Rörligt elavtal bedömdes samtidigt orsaka alltför mycket osäkerhet med de extrema svängningarna i elpriset. Ett avtal om portföljförvaltning innebär att föreningen får tillgång till en pool av redan upphandlade kontrakt med relativt förmånliga priser och att månadspriset för medlemmarna kommer att förändras i lugnare takt än med ett helt rörligt pris. Både Fortum och andra aktörer kan också påvisa en bra prishistorik de senaste åren jämfört med spotpriser.

Varför Fortum?
Styrelsen konkurrensutsatte sex olika leverantörer varav fyra offererade olika varianter av portföljförvaltning. Ungefär som vid valet av en aktivt förvaltad aktiefond är det på förhand inte möjligt att säkert säga vilken leverantör som kommer att ge bäst resultat. Fortum valdes ut för att de har störst transparens om sin portföljstrategi (säkringsgrader, priser m.m.) och relativt god säkringsnivå och prisbild för kommande kvartal.