Nyheter

Hej,

Nu har det blivit dags att byta ut låskolvarna i portarna mot gården och mot gatan/gränden så att man bara kommer in med passerbricka (blipp/tagg). Bytet av låskolvar är schemalagt till den 7 juni.

Se till att eventuellt komplettera era nycklar med ytterligare passerbrickor. De gamla passerbrickorna kommer fortfarande att fungera. Se även information på Söderkisens hemsida om passerbrickor & nycklar för information var och hur du skaffar fler passerbrickor.

Förändringen syftar till att öka säkerheten i föreningen och är beslutad av årsstämman 2019.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Inför årsstämman den 19 maj kommer här valberedningens förslag till ny styrelse. Förslaget innebär en ny styrelse med något färre suppleanter än tidigare. Valberedningen har ännu inget färdigt förslag till ny valberedning.

För dig som vill bidra till föreningens framtid utan att ha en roll i styrelsen så är ett deltagande i valberedningen en nyckelroll för att säkerställa att föreningen styrs framgångsrikt och säkert.  Det är viktigt att styrelsen långsiktigt har en jämn representation av både kvinnor och män och detsamma gäller för valberedningen. 

 

Samtliga medlemmar i Brf Söderkisen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 maj 2021 kl. 18:00.

Plats:  Digital stämma via Fastum samt viss möjlighet för begränsat antal att delta fysiskt* på Salata (hörnet Rosenlundsgatan/Maria Skolgata).

Digital stämma – så här gör du! 

Du går in med bank-ID på www.fastumdirekt.se , Mina sidor och anmäler dig till Digital stämma längst ner till höger (klicka på plustecknet). 

Där finns också en manual för hur en digital stämma går till och som är bra att läsa på inför stämman - klicka på ”Här hittar du instruktioner till VoteIT”).

Obs

-endast en person kan registrera sig per lägenhet

- ditt lägenhetsnummer gäller


Kallelse med dagordning, propositioner och motioner finns att ladda ned här och kommer också delas ut i brevlådor tillsammans med årsredovisningen för 2020.  Styrelsen har i år bl.a. en proposition som rör inglasning av balkonger.

En tillfällig lagstiftning p g a Covid-19 ger utökad möjlighet att nyttja fullmakt (endast fysiskt deltagande).

*Pga. rådande restriktioner avråder vi från deltagande fysiskt men två personer (tillika rösträknare) kommer att vara närvarande i lokalen som är uppkopplad mot den digitala stämman.  

Vi hoppas på att få träffa så många som möjligt av er digitalt på stämman!

Med vänlig hälsning

/ Styrelsen Brf Söderkisen

Enligt den strategi för lån och amorteringar som gällt sedan starten den 1 april 2016 har också i år två av föreningens lån villkorsändrats i månadsskiftet mars/april. Samtidigt har också en extra amortering om 1,5 miljoner kr skett. Föreningen har 4 ungefär lika stora lånedelar med olika löptid: 1, 3, 4, och 5 år. I år har de 1-åriga och 5-åriga lånen villkorsändrats. Efter villkorsändring och extra amortering är den totala skulden ca 82 miljoner kr med en snittränta om ca 0,63%. Föreningen amorterar för närvarande löpande 570 000 kr kvartalsvis

För att säkerställa att föreningen får bästa möjliga räntor anlitas sedan ett par år en extern part för att konkurrensutsätta och förhandla räntor: Svenska Bolån. Här nedan är en sammanställning av den aktuella lånesituationen: 

 

Bank Lånevolym Ränta Villkorsändring Amortering / kvartal
SHB ca 20 Mkr 0,74% 2026-03-30 160 000 kr
SHB ca 22 Mkr 0,35% 2022-03-30 160 000 kr
SHB ca 19 MKr 0,82% 2022-03-30 125 000 kr
SHB ca 21 Mkr 0,64% 2023-03-30 125 000 kr

 

Från start hade föreningen totalt 99 miljoner kr i lån. Det innebar att varje procentenhets ökning av snitträntan på lånen hade medfört en kostnadsökning om knappt 1 miljon kr/år.  Räntekostnaden utgjorde ca 2/3 av de totala kostnaderna i den ekonomiska planen. Nyckeltalet fastighetslån per total boarea låg från start på ca 11 500 kr/kvm - ungefär dubbelt så mycket som genomsnittet för föreningar i Stockholm.  Lån och amorteringar har därför alltid varit en central fråga för styrelsen. 

Brf Söderkisens årsstämma kommer att hållas digitalt den 19 maj kl 18:00 (även begränsat fysiskt deltagande blir möjligt i näraliggande lokal). Detaljerad kallelse med handlingar samt instruktioner för digital deltagande kommer i slutet av april

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 april. Maila din motion till  (ämne: Motion årsstämma). En motion bör vara kort med en inledning/motivering samt ett yrkande som stämman kan bifalla eller avstyrka. Styrelsen yttrar sig över samtliga motioner.

Vill du föreslå dig själv eller en granne till styrelsen? Maila Lennart G i valberedningen: