Nyheter

Samtliga medlemmar i Brf Söderkisen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 maj 2021 kl. 18:00.

Plats:  Digital stämma via Fastum samt viss möjlighet för begränsat antal att delta fysiskt* på Salata (hörnet Rosenlundsgatan/Maria Skolgata).

Digital stämma – så här gör du! 

Du går in med bank-ID på www.fastumdirekt.se , Mina sidor och anmäler dig till Digital stämma längst ner till höger (klicka på plustecknet). 

Där finns också en manual för hur en digital stämma går till och som är bra att läsa på inför stämman - klicka på ”Här hittar du instruktioner till VoteIT”).

Obs

-endast en person kan registrera sig per lägenhet

- ditt lägenhetsnummer gäller


Kallelse med dagordning, propositioner och motioner finns att ladda ned här och kommer också delas ut i brevlådor tillsammans med årsredovisningen för 2020.  Styrelsen har i år bl.a. en proposition som rör inglasning av balkonger.

En tillfällig lagstiftning p g a Covid-19 ger utökad möjlighet att nyttja fullmakt (endast fysiskt deltagande).

*Pga. rådande restriktioner avråder vi från deltagande fysiskt men två personer (tillika rösträknare) kommer att vara närvarande i lokalen som är uppkopplad mot den digitala stämman.  

Vi hoppas på att få träffa så många som möjligt av er digitalt på stämman!

Med vänlig hälsning

/ Styrelsen Brf Söderkisen

Enligt den strategi för lån och amorteringar som gällt sedan starten den 1 april 2016 har också i år två av föreningens lån villkorsändrats i månadsskiftet mars/april. Samtidigt har också en extra amortering om 1,5 miljoner kr skett. Föreningen har 4 ungefär lika stora lånedelar med olika löptid: 1, 3, 4, och 5 år. I år har de 1-åriga och 5-åriga lånen villkorsändrats. Efter villkorsändring och extra amortering är den totala skulden ca 82 miljoner kr med en snittränta om ca 0,63%. Föreningen amorterar för närvarande löpande 570 000 kr kvartalsvis

För att säkerställa att föreningen får bästa möjliga räntor anlitas sedan ett par år en extern part för att konkurrensutsätta och förhandla räntor: Svenska Bolån. Här nedan är en sammanställning av den aktuella lånesituationen: 

 

Bank Lånevolym Ränta Villkorsändring Amortering / kvartal
SHB ca 20 Mkr 0,74% 2026-03-30 160 000 kr
SHB ca 22 Mkr 0,35% 2022-03-30 160 000 kr
SHB ca 19 MKr 0,82% 2022-03-30 125 000 kr
SHB ca 21 Mkr 0,64% 2023-03-30 125 000 kr

 

Från start hade föreningen totalt 99 miljoner kr i lån. Det innebar att varje procentenhets ökning av snitträntan på lånen hade medfört en kostnadsökning om knappt 1 miljon kr/år.  Räntekostnaden utgjorde ca 2/3 av de totala kostnaderna i den ekonomiska planen. Nyckeltalet fastighetslån per total boarea låg från start på ca 11 500 kr/kvm - ungefär dubbelt så mycket som genomsnittet för föreningar i Stockholm.  Lån och amorteringar har därför alltid varit en central fråga för styrelsen. 

Brf Söderkisens årsstämma kommer att hållas digitalt den 19 maj kl 18:00 (även begränsat fysiskt deltagande blir möjligt i näraliggande lokal). Detaljerad kallelse med handlingar samt instruktioner för digital deltagande kommer i slutet av april

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 april. Maila din motion till  (ämne: Motion årsstämma). En motion bör vara kort med en inledning/motivering samt ett yrkande som stämman kan bifalla eller avstyrka. Styrelsen yttrar sig över samtliga motioner.

Vill du föreslå dig själv eller en granne till styrelsen? Maila Lennart G i valberedningen:

 

 

Sommarvärmen har dröjt sig kvar länge och det är många som njutit av septembersolen på sina balkonger. Styrelsen vill här inför avslutningen på årets balkongsäsong påminna om de regler som gäller för balkonger. 

Att bo i bostadsrätt innebär ju att man äger en andel av föreningen med nyttjanderätt till en viss lägenhet. Som medlem har man stora möjligheter att själv bestämma över utformningen inuti sin lägenhet. Detsamma gäller dock inte för lägenhetens utsida och i synnerhet balkongen. Brf Söderkisen är medlemmar i Bostadsrätterna, som tagit fram ett faktablad för vad som får göras i och utanför en lägenhet. 

De gemensamma reglerna för Brf Söderkisen framgår av föreningens stadgar och ordningsregler.  Punkterna 9-14 berör balkonger och repeteras här:

  • Att mata fåglar på balkongen eller i närheten av huset är inte tillåtet.

  • Uppsättning av t.ex. paraboler, antenner, staket och markiser får inte ske utan styrelsens skriftliga medgivande. Detsamma gäller t.ex. infästning i eller monteringar på fasaden.

  • Inglasning av balkonger får inte ske utan föreningens godkännande.

  • Att grilla på balkonger, uteplatser och gård är inte tillåtet.

  • Av säkerhets skäl får ingenting, såsom balkonglådor, hänga på utsidan av din balkong.

  • Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen och bör även undvikas på gården, uteplatser och balkonger av hänsyn till andra. Fimpar får inte slängas från balkongerna eller på gården.

Det är alltså t ex inte tillåtet att sätta upp staket eller andra former av insynsskydd utan styrelsen tillåtelse. Föreningen tillåter insynsskydd av markisväv i samma kulör som de markiser som finns uppsatta högst upp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en konkurrensutsättning har föreningen tecknat nytt elavtal med E.ON. Avtalet börjar gälla 1 oktober och gäller 24 månader framåt med fast pris. Föreningen har valt ett avtal med förnybar el.

Föreningen förbrukar årligen ca 650 000 kWh. Den rörliga delen av elkostnaden för förbrukningen i varje lägenhet debiteras med månadsavgiften. Den fasta avgiften och effektavgiften som Ellevio tar ut för elabonnemanget står föreningens gemensamma kassa för.

Det nya (lägre) priset som kommer att debiteras medlemmarna fr o m oktober blir 97 öre/kWh. I denna avgift ingår förutom den rörliga elkostnaden till E.ON också den rörliga delen av elabonnemanget hos Ellevio samt elskatt.