Nyheter

Styrelsen hoppas alla medlemmar hade en trevlig midsommarhelg!

Ni som är hemma på Södermalm kan njuta av sommarvädret från balkongen, i vår fina trädgård eller i de gröna omgivningarna. Restauranger och caféer i närområdet öppnar alltmer upp och ger också välbehövliga möjligheter att umgås.

Det är klokt under semestertider att vara extra vaksam mot inbrottsrisk och säkerställa att alla dörrar går i lås och att inga obehöriga passerar in i garage eller entréer.

Årsstämman 2021 genomfördes den 19 maj digitalt i Fastums regi. Som framgår av protokollet så togs bland annat beslut om:

Inglasning

Stämman beslutade att gå vidare enligt styrelsens förslag. Föreningen har nu slutet ett samarbetsavtal med Svenska Lumon. Lumon arbetar nu på föreningens uppdrag med en bygglovsansökan till kommunen. Först efter att bygglov beviljats kommer företaget att gå ut med information om möjligheter till inglasning. Styrelsen kommer att utforma vissa gemensamma regler för bl.a. solskydd för att säkerställa enhetligt utseende och fri sikt för grannar.

Grillning

En motion om grillning resulterade i ett beslut om att tillåta elgrillning. I enlighet med detta ändrades också en av föreningens ordningsregler till:

12. Elgrillning är tillåten endast på balkonger, terrasser och lägenheters uteplatser. Grillning med annat bränsle eller energikälla, som kol eller gasol, är av brandsäkerhetsskäl inte tillåten.

Ny styrelse

En ny styrelse valdes, som sedan har konstituerat sig med följande roller: 

  • Hans Jonsson, ordf.
  • Tomas Sahlén, kassör
  • Mathias Pilblad, sekr.
  • Iain Rushton, ledamot
  • Lennart Gabrielsson, ledamot

Till suppleanter valdes:

  • Elisabeth Lindblom
  • Henrik Bergquist

Ny valberedning

Till ny valberedning valdes tre medlemmar: 

  • Åsa Holmqvist
  • Birgitta Ljungqvist
  • Gustaf Skogö Nyvang

 

 

 

 

Hej,

Nu har det blivit dags att byta ut låskolvarna i portarna mot gården och mot gatan/gränden så att man bara kommer in med passerbricka (blipp/tagg). Bytet av låskolvar är schemalagt till den 7 juni.

Se till att eventuellt komplettera era nycklar med ytterligare passerbrickor. De gamla passerbrickorna kommer fortfarande att fungera. Se även information på Söderkisens hemsida om passerbrickor & nycklar för information var och hur du skaffar fler passerbrickor.

Förändringen syftar till att öka säkerheten i föreningen och är beslutad av årsstämman 2019.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Inför årsstämman den 19 maj kommer här valberedningens förslag till ny styrelse. Förslaget innebär en ny styrelse med något färre suppleanter än tidigare. Valberedningen har ännu inget färdigt förslag till ny valberedning.

För dig som vill bidra till föreningens framtid utan att ha en roll i styrelsen så är ett deltagande i valberedningen en nyckelroll för att säkerställa att föreningen styrs framgångsrikt och säkert.  Det är viktigt att styrelsen långsiktigt har en jämn representation av både kvinnor och män och detsamma gäller för valberedningen. 

 

Samtliga medlemmar i Brf Söderkisen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 maj 2021 kl. 18:00.

Plats:  Digital stämma via Fastum samt viss möjlighet för begränsat antal att delta fysiskt* på Salata (hörnet Rosenlundsgatan/Maria Skolgata).

Digital stämma – så här gör du! 

Du går in med bank-ID på www.fastumdirekt.se , Mina sidor och anmäler dig till Digital stämma längst ner till höger (klicka på plustecknet). 

Där finns också en manual för hur en digital stämma går till och som är bra att läsa på inför stämman - klicka på ”Här hittar du instruktioner till VoteIT”).

Obs

-endast en person kan registrera sig per lägenhet

- ditt lägenhetsnummer gäller


Kallelse med dagordning, propositioner och motioner finns att ladda ned här och kommer också delas ut i brevlådor tillsammans med årsredovisningen för 2020.  Styrelsen har i år bl.a. en proposition som rör inglasning av balkonger.

En tillfällig lagstiftning p g a Covid-19 ger utökad möjlighet att nyttja fullmakt (endast fysiskt deltagande).

*Pga. rådande restriktioner avråder vi från deltagande fysiskt men två personer (tillika rösträknare) kommer att vara närvarande i lokalen som är uppkopplad mot den digitala stämman.  

Vi hoppas på att få träffa så många som möjligt av er digitalt på stämman!

Med vänlig hälsning

/ Styrelsen Brf Söderkisen

Enligt den strategi för lån och amorteringar som gällt sedan starten den 1 april 2016 har också i år två av föreningens lån villkorsändrats i månadsskiftet mars/april. Samtidigt har också en extra amortering om 1,5 miljoner kr skett. Föreningen har 4 ungefär lika stora lånedelar med olika löptid: 1, 3, 4, och 5 år. I år har de 1-åriga och 5-åriga lånen villkorsändrats. Efter villkorsändring och extra amortering är den totala skulden ca 82 miljoner kr med en snittränta om ca 0,63%. Föreningen amorterar för närvarande löpande 570 000 kr kvartalsvis

För att säkerställa att föreningen får bästa möjliga räntor anlitas sedan ett par år en extern part för att konkurrensutsätta och förhandla räntor: Svenska Bolån. Här nedan är en sammanställning av den aktuella lånesituationen: 

 

Bank Lånevolym Ränta Villkorsändring Amortering / kvartal
SHB ca 20 Mkr 0,74% 2026-03-30 160 000 kr
SHB ca 22 Mkr 0,35% 2022-03-30 160 000 kr
SHB ca 19 MKr 0,82% 2022-03-30 125 000 kr
SHB ca 21 Mkr 0,64% 2023-03-30 125 000 kr

 

Från start hade föreningen totalt 99 miljoner kr i lån. Det innebar att varje procentenhets ökning av snitträntan på lånen hade medfört en kostnadsökning om knappt 1 miljon kr/år.  Räntekostnaden utgjorde ca 2/3 av de totala kostnaderna i den ekonomiska planen. Nyckeltalet fastighetslån per total boarea låg från start på ca 11 500 kr/kvm - ungefär dubbelt så mycket som genomsnittet för föreningar i Stockholm.  Lån och amorteringar har därför alltid varit en central fråga för styrelsen.